Szkolenia dla administracji samorządowej i publicznej.

Szkolenie dla administracji samorządowej i publicznej. Jakie?

photography of white wall lot

Pojęcie administracji samorządowej obejmuje trzy szczeble:

 • gminny
 • powiatowy
 • wojewódzki

Aby działanie struktur było efektywne i zgodne z obowiązującymi normami, pracownicy powinni stale podnosić kompetencje oraz uczestniczyć w skierowanych do nich szkoleniach.

Szkolenie administracja samorządowa – kto podejmuje decyzje?
Żaden urząd, czy to gminny, powiatowy, czy też wojewódzki nie ma samoistnej władzy. Na przykład, na szczeblu województwa samorządowego, organem wykonawczym jest zarząd, który podejmuje uchwały – są one następnie wykonywane przez urząd marszałkowski. Wspólną wartością wszystkich sektorów administracji samorządowej są zasady dotyczące:

 • przeciwdziałaniu mobbingowi
 • ochronie danych osobowych
 • etyce oraz poprawności językowej

W niektórych działach sprawna obsługa klienta ma również kluczowe znaczenie, a wszystkie powyższe elementy muszą działać bez zarzutu, aby można było mówić o sprawnej organizacji pracy samorządu z korzyścią dla społeczności.

Przeciwdziałanie mobbingowi i poprawność językowa:
Poprawność językowa w pismach jest wizytówką każdego urzędu, ale nie tylko kwestia ta jest ważna dla osób redagujących dokumenty. Szkolenie pozwoli udoskonalić warsztat pracy także dla osób:

 • tworzących treści na stronę internetową urzędu
 • przygotowujących raporty i sprawozdania
 • redagujących pisma do klientów i petentów
 • mających bezpośredni kontakt z obsługą klienta

Poprawność językowa obejmuje:

 • ortografię
 • interpunkcję
 • poprawność fleksyjną
 • poprawność leksykalno-składniową
 • pleonazmy
 • zagadnienie najczęściej nadużywanych wyrazów ( czym je zastąpić? )
 • poprawność stylistyczną tekstu

Niepoprawnie użyte sformułowania przez urzędnika mogą być odebrane, jako lekceważące lub mogą prowadzić do zaskarżenia urzędu, czy też samego pracownika urzędu o działania dyskredytujące czy dyskryminujące.

Struktury samorządowe muszą operować poprawnym językiem, ale nie mniej ważnym tematem jest przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy. Szkolenie dla administracji samorządowej pozwala zagłębić się w takie zagadnienia jak:

rozpoznawanie mobbingu pionowego i ukośnego; w pierwszym przypadku osoba mobbingująca wykorzystuje silniejszą pozycję kierowniczą, w drugim zaś działania niepożądane dotyczą pracowników w obrębie danej struktury z wyłączeniem osób decyzyjnych.

Pamiętać jednak należy przy tym, że sam mobbing jest zagadnieniem trudnym i nieraz może występować jego połączona forma – mobbing ukośny z elementami mobbingu pionowego ( zwierzchnik daje zielone światło do takiego zachowania, ,,nie widzi” sytuacji, itp. )

Ochrona danych osobowych:
Celem każdej struktury samorządowej lub publicznej jest ochrona danych osobowych zgodna z obowiązującymi przepisami. Wobec tego, że administracja dysponuje ogromną liczbą danych, muszą być zachowane wszelkie normy bezpieczeństwa, zwłaszcza te dotyczące:

 • przesyłania danych pomiędzy urzędami
 • zasad bezpiecznego drukowania dokumentów
 • dostępu do danych osobowych tylko osób upoważnionych
 • niszczenie archiwalnych dokumentów zarówno tych w formie papierowej, jak i w postaci plików w komputerze

Administracja samorządowa i publiczna jest strukturą, która podlega surowej ocenie społecznej. Zaniedbania wynikające z niewiedzy lub braku kompetencji niestety nie obligują do braku odpowiedzialności, dlatego szkolenia administracji samorządowej są nie tylko przywilejem, ale niejako obowiązkiem każdego, kto zajmuje miejsce w tego typu sektorze.