Szkolenia dla administracji samorządowej i publicznej.

Udostępnianie akt w postępowaniu administracyjnym.

file cabinet

Czy wiesz jakie masz prawa, będąc stronom w postępowaniu administracyjnym?
Jeśli nie, ten artykuł jest dla Ciebie.
Musisz wiedzieć, że na każdym etapie postępowania, możesz mieć wgląd w akta sprawy. Co więcej, możesz robić z nich notatki. W razie potrzeby, nikt nie zabroni zrobić Ci kopii lub odpisu. Możesz żądać uwierzytelnienia kopi czy odpisów.
Nawet po zakończeniu sprawy, możesz przejrzeć i sprawdzić wszystkie dokumenty.
Takie czynności przeprowadzisz tylko w obecności urzędnika. Chcąc zapoznać się z aktami, musisz udać się do urzędu. Nie możesz jednak dowiedzieć się, kto złożył skargę. Dane tej osoby są pomijane przy wglądzie.
Prawo udostępniania akt czyni postępowanie jawnym i przejrzystym. Strona jest uczestnikiem, dlatego nie może mieć ograniczonego dostępu do akt.
Wyjątek stanowi dostęp do akt o klauzuli tajności. Nie zrobisz odpisów i notatek z akt, które organ wyłączył ze względu na ważny interes państwowy. W razie niemożności wglądu, organ wydaje postanowienie.
Oczywiście możesz złożyć zażalenie w terminie siedmiu dni od otrzymania pisma.

Zobacz szkolenia dla administracji: https://www.projektgamma.pl/szkolenia-otwarte/szkolenia-dla-administracji-publicznej